Uppdatera till en bättre webbläsare eller pröva rensa cache-minnet.

Powershell-funktioner

Ändra ljusstyrkan

(Get-WmiObject -ns root/wmi -class wmiMonitorBrightNessMethods).WmiSetBrightness(0,100)

Första parametern är en delay i sekunder som ej funkar för mig. Andra är styrkan i procent.

Ändra aktuellt fönster

(New-Object -ComObject WScript.Shell).AppActivate((Get-Process -Id $pid).MainWindowTitle)

Använd tangentbordet

$wsh = New-Object -ComObject WScript.Shell
$wsh.SendKeys("^l")

För specialtangenter och kombinationer som t.ex. ctrl, shift osv. se denna tabell!

Ny Chrome-flik i samma fönster

Start-Process "chrome.exe" $url,'--profile-directory="Default"'

JSON till hash table

$hashTable = [ordered]@{}
((get-content "json\$name.txt") -join "`n" | ConvertFrom-Json).psobject.properties | Foreach { $hashTable[$_.Name] = $_.Value }

Get Clipboard data

add-type -an system.windows.forms
[System.Windows.Forms.Clipboard]::GetText()
Publicerad: 2017-12-12 (1 år sedan)

Kommentera